หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร กฎหมาย แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

การประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic) "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย" www.moi.go.th

คู่มือโครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข ปี 2558

การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2558

- แบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ

- แบบประเมินตนเององค์กรเพื่อคนพิการ

- ใบสมัครประเมินมาตรฐาน

- เอกสารที่ใช้ในการประกอบสมัครการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

ประกาศ ผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557

การเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล"100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ โดยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

การเสนอราคากลาง จัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ทางลาดคนพิการ สำหรับอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาศและความเท่าเทียมในสังคม

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

โครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557

การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557

  คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับท่านพิสิฐ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี คนใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
 
วันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
   
โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนผลไม้ สารไล่แมลง ภายใต้โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
โครงการสร้างความตระหนักรู้อาเซียนในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 
   

 

 

จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

   
ที่อยู่ เลขที่ 39/7 ม.9 ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์/โทรสาร.0-77355-080-1,0-77355-797 e-mail:suratthani@m-society.go.th