รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2556
การเปิดรับสมัครเยาวสตรีและสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 46
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556
ประกาศ รับมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานประจำกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการสนับสนุนทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประกาศ กำหนด เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บทความ/พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ความหวังของผู้หญิงและเด็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (Japan-ASEAN Oceanian Student &Youth Exchange Program)
ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557

 

 

;
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การยื่นแบบขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2555 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555
กรอบอัตรากำลัง
การประชุมกลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 ตุลาคม 2555
เอกสารดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์/โทรสาร.077-355-080-1 E-mail:Suratthani@m-society.go.th
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2555
โครงการอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(งบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2556
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เลขที่ 15 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ!!! บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)(ครั้งที่ 1) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพมจ.สุราษฎร์ธานีและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2556
การตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556