หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร กฎหมาย แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลด จดหมายข่าว ติดต่อเรา

ประวัติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่ตั้ง ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์/โทรสาร 077-355-080-1 ประวัติความเป็นมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมใช้ชื่อที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการครั้งแรก ตามคำสั่งกรมประชาสงเคราะห์ที่ 67/2519 ลงวันที่ 30 มกราคม 2519 โดยมี นายโกศล บุตรเจริญ รักษาการในตำแหน่งประชาสงเคราะห์จังหวัด มีนายอร่าม สุทธพินธุ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และนายอนันต์ สงวนนาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเปิดทำการที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 18 มีนาคม 2525 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถูกวางระเบิดจึงย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่ศาลาประชาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 21 มีนาคม 2528 ย้ายสำนักงานไปที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 23 กันยายน 2536 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เปลี่ยนสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2536 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น ประชาสงเคราะห์จังหวัดปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกรม

- พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อจาก ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 12 ตุลาคม 2541 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

- เดือนสิงหาคม 2557 เปิดทำการ ณ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 39/7 หมู่ที่ 4 ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงปัจจุบัน